© Copyright 2010 www.krutechnic.com  

        จุดประสงค์หลักของเว็บไซต์แห่งนี้คือเป็นแหล่งรวมข้อมูล  ความรู้เกี่ยวกับการเรียน
การสอน E-Learning แบบ Interactive สำหรับมุมมองของครูเทคนิคในรายวิชาการโปรแกรม
และควบคุมไฟฟ้า วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม และวิชาดิจิตอลประยุกต์ ส่วนมุมของ
ครูอาชีวะเป็นวิชากระบวนการจัดทำบัญชี  วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด รวมถึงแนะนำ หลักการ
วิธีการ สิ่งที่ควรทราบ และเทคนิคขั้นตอนต่างๆ ในการใช้งาน โดยจะเน้นที่รูปแบบการเรียนรู้
ที่ง่ายๆ มีตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว (swf) แสดงให้เห็นขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อการ
ทำความเข้าใจ ได้ง่ายขึ้น ข้อมูลทั้งหมด ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ มาจากประสบการณ์ที่เกิด
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และเพื่อนร่วมอาชีพครูด้วยกัน ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดไม่
ครบถ้วนในบางเรื่อง แต่ก็จะพยายามนำเสนอให้ดีที่สุด
ยินดีต้อนรับสู่ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์กับทีมงานครูเทคนิคดอทคอม
        โปรแกรมบทเรียนเว็บช่วยสอนแบบโต้ตอบ
วิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (รหัส 2104-
2114) วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม (รหัส
3104-2007) และวิชาดิจิตอลประยุกต์ (รหัส 3104-
1003)
        นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาในรายวิชา
ดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบในเนื้อหารายวิชา
ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ได้จากเมนู
Webboard ด้านบนในส่วนของมุมวิทยาลัยเทคนิค

        สำหรับส่วนของครูอาชีวะมีโปรแกรมบทเรียน
เว็บช่วยสอนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี (รหัส 2201-
2109) วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด (รหัส 2201-2103)
และวิชาระบบบัญชี (รหัส3201-2010)
        นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาในรายวิชา
ดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบในเนื้อหารายวิชา
ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ได้จากเมนู
Webboard ด้านบนในส่วนของมุมวิทยาลัยอาชีวะ

จำนวนผู้เข้าชม (เริ่มนับวันที่ 13 มิย 53)
คน